دوستی بی منت

درخواست حذف این مطلب

هر روز که آفتاب سر بزند چه باشم چه نباشم، زمین روشن است. این خاصیت نور است.

در دوردست و غربت ک شان اما... نزدیک تر از هر دوستی، بی منت، گرمابخش  زندگی من است.